title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ระยะทางในความควบคุม
ลงวันที่ 23/01/2562

บัญชีแสดงระยะทางและปริมาณงานในความรับผิดชอบ

หมวดทางหลวง

ระยะทาง/กม.

ต่อ2ช่องจราจร/กม.

ปริมาณงาน/หน่วย

หนองบัวลำภู

81.173

132.225

482.294

โนนสัง

103.116

124.386

424.196

สุวรรณคูหา

111.582

127.121

437.007

หนองนาคำ

118.798

141.661

425.801

ระยะทาง

414.669

525.393

1,769.298

รวม 12 สายทาง 17 ตอนควบคุม


'