title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคงานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0202 ตอน หนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.52+345 - กม.53+790 (เป็นช่วงๆ) 29/08/2562 29/08/2562 คค 06039/พ.1/21/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
17 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.5+200 – 7+700 (เป็นช่วง 23/07/2562 23/07/2562 คค 06039/พ.1/20/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
18 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 25/04/2562 25/04/2562 คค 06039/พ.1/19/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
19 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 25/03/2562 25/03/2562 คค 06039/พ.1/18/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
20 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - นากลาง ระหว่าง กม.2+750 - กม.4+130 (RT.) 14/03/2562 14/03/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
21 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน หนองวัวซอ – อูบมุง ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+000 และทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500 14/03/2562 14/03/2562 คค 06039/พ.1/17/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
22 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500,ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุมที่ 0201,0202 ตอน บ้านเพีย - ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.21+412 - กม.48+348 24/01/2562 24/01/2562 คค 06039/พ.1/15/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
23 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.83+500 - กม.84+100 24/01/2562 24/01/2562 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
24 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 21/01/2562 21/01/2562 คค 06039/พ.1/14/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
25 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานชั้นทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ระหว่าง กม.60+675 - กม.61+000 08/01/2562 08/01/2562 คค 06039/พ.1/13/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
26 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งให้ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.80+730 - กม.83+400 07/01/2562 07/01/2562 คค 06039/พ.1/11/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
27 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ระหว่าง กม.45+098 - กม.51+295 RT. 07/01/2562 07/01/2562 คค 06039/พ.1/12/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
28 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.38+500 - กม.42+000 03/01/2562 03/01/2562 คค 06039/พ.1/10/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
29 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500,ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุมที่ 0201,0202 ตอน บ้านเพีย – ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.21+412 - กม.48+348 03/12/2561 03/12/2561 - แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แสดง 16 ถึง 29 จาก 29 รายการ