title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
การขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวง มาตรา 37
ลงวันที่ 04/02/2562

                       เอกสารประกอบการขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวง

ที่

รายการเอกสาร

จำนวนเอกสาร

(ชุด)

1

แบบคำขออนุญาต มาตรา 37

4

2

แผนที่สังเขปบริเวณก่อสร้างรัศมี 100 เมตร

4

3

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง

เลขที่ 37/1(1), 37/1(2) (ที่พักอาศัย, ที่ดินว่างเปล่า)

เลขที่ 37/2(1), 37/2(2) (อาคารพาณิชย์)

เลขที่ 37/3(1), 37/3(2) (สถานีบริการน้ำมัน, แก๊ส)

 

4

4

สำเนาหรือหลักฐานที่ดิน

4

5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต

4

6

สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

4

7

หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของที่ดินมอบให้ยื่นขอฯแทน) ผู้มอบต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านด้วย

 

4

8

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

4

9

หนังสือยินยอมจากธนาคารหรือสถานที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน (กรณีที่ดินติดจำนอง)

4

10

หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง (กรณีรัศมีทางเข้าล้ำหน้าที่ดินข้างเคียง)

4

11

อื่นๆ...

4

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หนังสือขออนุญาตมาตรา 37 88 ดาวน์โหลด

'