title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 04/01/2562 37,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
347 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 04/01/2562 81,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
348 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 08/01/2562 71,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
349 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 08/01/2562 39,455.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
350 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 21/01/2562 16,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
351 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 21/01/2562 10,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
352 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/01/2562 83,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
353 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/01/2562 207,836.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
354 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 129,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
355 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/12/2561 107,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
356 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาคำไฮ - หนองแวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500,ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุมที่ 0201,0202 ตอน บ้านเพีย - ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.21+412 - กม.48+348 15/02/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
357 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.83+500 - กม.84+100 24/01/2562 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
358 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 08/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
359 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานชั้นทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ - วังสำราญ ระหว่าง กม.60+675 - กม.61+000 06/02/2562 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
360 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งให้ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.80+730 - กม.83+400 06/02/2562 29,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 363 รายการ