title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาการจัดเก็บและรายงานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
181 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0203 ตอน นาคำไฮ–วังสำราญ ระหว่าง กม.68+850-กม.69+350 17/01/2563 6,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
182 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายชอกทางและเสา คสล. 16/09/2562 13,006.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
183 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุสำนักงาน 24/09/2562 24,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
184 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุงานบ้านงานครัว 24/09/2562 5,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
185 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20/09/2562 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
186 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาปรับปรุงระยะมองเห็นทางโค้ง 19/09/2562 270,118.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
187 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 18/09/2562 79,126.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
188 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/09/2562 61,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
189 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/09/2562 86,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
190 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2562 64,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
191 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
192 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20/09/2562 291,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
193 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 20/09/2562 42,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
194 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/09/2562 119,997.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
195 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวุสดเชื้อเพลิง 23/09/2562 23,032.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 181 ถึง 195 จาก 363 รายการ